Vair?ku gadu garum? deju skola “Kapr?ze” ir piedal?jusies daž?d?s labdar?bas akcij?s ar deju priekšnesumiem priec?jot, iedvesmojot un p?rsteidzot skat?t?jus. Kopš 2008. gada Kapr?zes dejot?ji vair?kk?rt piedal?jušies labdar?bas akcij? “Vairo prieku!” un šaj? laik? iepriecin?ti vair?k k? 7000 cilv?ki! ?paši akt?vi Kapr?zes dejot?ji bijuši šaj?-2011. gad? un t?d?? no radoš?s apvien?bas jauniešiem “Trepes” sa??musi pateic?bas rakstu par ilggad?gu sadarb?bu un iesaist?šanos br?vpr?t?g? darb? un labo ideju atbalst?!  Paldies visiem m?su dejot?jiem, kuri labdar?bas akciju ietvaros d?v? skat?t?jiem savu talantu! Goda lieta b?t br?vpr?t?gajiem!